Kontakt

Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z Nami

Jeżeli masz pytania do Nas skorzystaj z formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Możesz także skorzystać z informacji kontaktowych poniżej.

Herbapol Warszawa Sp. z o. o.

Adres:  ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

Centrala tel.: 22 73 81 300

Sekretariat tel.: 22 73 81 311

Fax: 22 73 81 303

Www: www.herbapol.waw.pl

Email: sekretariat@herbapol.waw.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XiV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410083, NIP 5342484943, REGON 145989984 Kapitał Spółki 22 mln 485 tys. PLN opłacony w całości.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO wskazujemy, że dane osobowe zawarte lub towarzyszące wnioskom o zatrudnienie, realizację stażu lub praktyki, przesłane na ogólnodostępne adresy e-mail Herbapol Warszawa Sp. z o.o., będą przetwarzane do czasu ich odczytu, a następnie usunięte lub usunięte bez odczytu jeśli sposób ich przesłania nam to umożliwi.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana podjęciem współpracy w zakresie zatrudnienia, praktyk lub staży, zapraszamy do Siedziby Spółki.

 

Ponadto, w związku z otrzymaniem od Pani/Pana wiadomości e-mail, zawierającej dane osobowe, Herbapol Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę od Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Herbapol Warszawa Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, Ołówkowa 54 lub  na adres e-mail: incydenty@herbapol.waw.pl

Spółka przetwarza pozyskane od Pani/Pana dane w związku z:

 • otrzymaniem widomości e-mail zawierającej zgłoszenie wad produktu, który traktujemy jako Pani/Pana reklamację (dalej: „Reklamacja”);
 • przesłaniem podań i wniosków dotyczących wsparcia rzeczowego i/lub finansowego;
 • przesłaniem przez Panią/Pana wniosków i/lub podań odnoszących się do zatrudnienia, organizacji praktyki lub stażu;
 • przesłaniem ofert i propozycji współpracy.

 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :

 1. uzasadnione interesy administratora w przypadku zgłoszenia Reklamacji oraz Pani/Pana danych kontaktowych jako reprezentantów oferentów – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Pani/Pana działanie polegające na przesłaniu wniosków lub podań zawierających Pani/Pana dane osobowe zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zaś w przypadku danych wrażliwych, o której mowa w Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. w celu przygotowania i odpowiedzi na Reklamację, w tym w przypadku uznania reklamacji za zasadą przesłania do Pani/Pana produktu wolnego od wad;
 2. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Pani/Pana danych w celach wskazanych w zgodzie;
 3. w celu wykonania czynności przygotowanych niezbędnych do zawarcia umowy, zawarcia umowy,
  a następnie wykonania wzajemnych obowiązków strony umowy;
 4. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego;
 2. przez czas niezbędny do zapoznania się z Pani/Pana podaniem lub wnioskiem o przyznanie wsparcia rzeczowego lub finansowego jednak nie dłużej niż przez 30 dni;
 3. przez czas ważności Pani/Pana oferty, zaś w przypadku zawarcia umowy przez okres wykonania wzajemnych obowiązków strony umowy;
 4. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych

albo

 1. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, przewoźnikom, operatorom pocztowym doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Pani/Pan wnosi lub których podjęcie oferuje.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych ma Pani/pan prawo
do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także do przenoszenia danych osobowych.

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.