OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (ZBIERANIE OFERT) NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (ZBIERANIE OFERT) NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97, poz. 443 ze zmianami)

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”
05 – 800 Pruszków; ulica Ołówkowa 54

ogłaszają:

pisemny przetarg (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

Lp. Marka samochodu Rok prod. Opis pojazdu Cena wywoławcza (PLN) Wysokość wadium (PLN) Uwagi
1. Fiat Panda WPR 01J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 10 950, 00 1 095, 00
2. Fiat Panda WPR 02J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 8 740, 00 874, 00 Uszkodzony
3. Fiat Panda WPR 03J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 9 430, 00 943, 00
4. Fiat Panda WPR 04J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 9 420, 00 942, 00 Uszkodzony błotnik
5. Fiat Panda WPR 05J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 9 080, 00 908, 00
6. Fiat Panda WPR 06J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 11 460, 00 1 146, 00
7. Fiat Panda WPR 08J8 2006 1248 cm3, biały, diesel, z kratką, bez tylnych siedzeń 10 610, 00 1 061, 00
8. Fiat Panda WPR 91PX 2004 1108 cm3, biały, B + LPG, z kratką bez tylnych siedzeń 5 930, 00 593, 00
9. Fiat Seicento WPR 31X1 2000 1108 cm3, biały, B + LPG, z kratką bez tylnych siedzeń 1 198, 00 119, 80 Niesprawny
10. Seat Toledo WFE 721B 1997 1598 cm3, granatowy sedan, B 3 360, 00 336, 00 Niesprawny
11. Przyczepa CNN 303P 1983 Marka – Autosan, model D47A, dopuszczalna ładowność – 4000 kg, liczba osi – 2 2 000,00 200,00 Niesprawna

 

 1. Oględzin wystawionych w przetargu samochodów dokonać można w siedzibie Sprzedawcy w Pruszkowie; ulica Ołówkowa 54 w dniach 3 – 16.12. 2010 r. w godzinach od 7:00 – 14:00. Informacje dotyczące wystawionych w przetargu samochodów uzyskać można w Dziale Technicznym u Pani Anny Sawickiej pod nr tel. (22) 738 13 78 w godzinach od 7:00-15:00.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Sprzedawcy u Pana Sławomira Fajdek z Działu Księgowości do dnia 17.12.2010 r. do godziny 14:00
 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 4. Oferent złoży ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Sprzedawcę (jak w nagłówku) oraz posiadającej następujące oznaczenie:
  Przetarg pisemny na sprzedaż (wpisać nazwę i nr rejestracyjny pojazdu).
 5. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi również zawierać:
  • datę złożenia oferty,
  • aktualne dane oferenta (imię nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz formę prawną, NIP, Regon)
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym samochodu, którym jest zainteresowany i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
 7. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
 8. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu.
 9. Wadium należy wpłacić w kasie, mieszczącej się w budynku administracyjnym siedziby Sprzedającego, lub na rachunek konta:
  34 1050 1924 1000 0022 9369 1487 z adnotacją:
  Wadium – przetarg na sprzedaż (wpisać nazwę i nr rejestracyjny pojazdu). Wadium musi być wpłacone w kasie lub wpłynąć na konto Sprzedawcy do dnia otwarcia ofert.
 10. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 20.12.2010r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na samochód, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 12. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty – natomiast Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.
 13. Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 14. Sprzedający informuje, iż przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
 15. Oferent jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.